Atlas Copco Aktiebolag

Atlas Copco är ett aktiebolag i Stockholm som består av 99 anställda och omsätter 110 000 TKR. Telefon: 087438000. Organisationsnummer: 556014-2720

Organisationsnummer

556014-2720

Telefon

  1. 087438000

Adress

105 23 STOCKHOLMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1917
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)026 00032 000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)21 00000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)21 00026 00032 000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)35 00036 00032 000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)8 00012 00013 000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)43 00048 00045 000
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)208 602 000150 490 00011 059 700
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)254 000259 00099 775 300
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)208 856 000150 749 000110 835 000
Summa anläggningstillgångar (TKR)208 920 000150 823 000110 912 000
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)13 682 0009 619 0004 021 000
Summa kortfristiga fordringar (TKR)13 682 0009 619 0004 021 000
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)5 906 00017 548 0008 165 000
Summa omsättningstillgångar (TKR)19 588 00027 167 00012 186 000
Summa tillgångar (TKR)228 508 000177 990 000123 098 000
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)786 000786 008786 000
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)4 999 0004 999 0005 653 000
Summa bundet eget kapital (TKR)5 785 0005 785 0086 439 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)6 674 00027 091 99025 692 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)132 847 00048 085 0009 232 000
Summa fritt eget kapital (TKR)139 521 00075 176 99034 924 000
Summa eget kapital (TKR)145 306 00080 962 00041 363 000
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)354 000702 000413 000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)3 503 00033 377 0000
Övriga långfristiga skulder (TKR)13 522 00022 163 00053 200 000
Summa långfristiga skulder (TKR)17 025 00055 540 00053 200 000
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)17 00040 0000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)60 960 00039 833 0000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)4 846 000913 00028 122 000
Summa kortfristiga skulder (TKR)65 823 00040 786 00028 122 000
Summa eget kapital och skulder (TKR)228 508 000177 990 000123 098 000
Kreditupplysning för Atlas Copco Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.