Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Atlas Copco Aktiebolag

Atlas Copco är ett aktiebolag i Stockholm som består av 99 anställda och omsätter 110 000 TKR. Telefon: 0859071526. Organisationsnummer: 556014-2720

Organisationsnummer

556014-2720

Telefon

  1. 0859071526
  2. 0709979004

Adress

105 23 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1917
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)21 00026 00032 000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)21 00026 00032 000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)35 00036 00032 000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)8 00012 00013 000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)43 00048 00045 000
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)208 602 000150 490 000110 597 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)254 000259 000238 000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)208 856 000150 749 000110 835 000
Summa anläggningstillgångar (TKR)208 920 000150 823 000110 912 000
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)002 814 000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)13 682 0009 619 0001 207 000
Summa kortfristiga fordringar (TKR)13 682 0009 619 0004 021 000
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)006 520 000
Summa kassa och bank (TKR)5 906 00017 548 0001 645 000
Summa omsättningstillgångar (TKR)19 588 00027 167 00012 186 000
Summa tillgångar (TKR)228 508 000177 990 000123 098 000
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)786 000786 000786 000
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)4 999 0005 683 0004 999 000
Summa bundet eget kapital (TKR)5 785 0006 469 0005 785 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)6 674 00026 408 00026 346 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)132 847 00048 085 0009 232 000
Summa fritt eget kapital (TKR)139 521 00074 493 00035 578 000
Summa eget kapital (TKR)145 306 00080 962 00041 363 000
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)354 000702 000413 000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)3 503 00033 377 0000
Övriga långfristiga skulder (TKR)13 522 00022 163 00053 200 000
Summa långfristiga skulder (TKR)17 025 00055 540 00053 200 000
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)17 00000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)60 960 00039 743 0000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)4 846 0001 043 00028 122 000
Summa kortfristiga skulder (TKR)65 823 00040 786 00028 122 000
Summa eget kapital och skulder (TKR)228 508 000177 990 000123 098 000
Kreditupplysning för Atlas Copco Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU