Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Aktiebolaget Gadus

Gadus är ett aktiebolag i Stockholm som omsätter 0 TKR. Adress: Warfvingesväg 25. Organisationsnummer: 556047-4974

Organisationsnummer

556047-4974

Adress

Warfvingesväg 25112 74 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1946
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)000
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)202020
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)1 2071 2071 207
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)1 2271 2271 227
Summa anläggningstillgångar (TKR)1 2271 2271 227
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)000
Summa kortfristiga fordringar (TKR)000
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)000
Summa omsättningstillgångar (TKR)000
Summa tillgångar (TKR)1 2271 2271 227
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)1 0001 0001 000
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)200200200
Summa bundet eget kapital (TKR)1 2001 2001 200
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)272727
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)000
Summa fritt eget kapital (TKR)272727
Summa eget kapital (TKR)1 2271 2271 227
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)000
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)000
Summa kortfristiga skulder (TKR)000
Summa eget kapital och skulder (TKR)1 2271 2271 227
Kreditupplysning för Aktiebolaget Gadus

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU