Securitas Sverige Aktiebolag

Securitas Sverige är ett aktiebolag i Stockholm som består av 6813 anställda och omsätter 4 935 951 TKR. Telefon: 0104701003. Adress: Box 12516. Organisationsnummer: 556108-6082

Organisationsnummer

556108-6082

Telefon

  1. 0104701003
  2. 0104701004
  3. 0104701005

Adress

Box 12516102 29 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1967
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)71 89790 63773 488
Goodwill (TKR)12 64310 7179 662
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)54 555023 624
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)139 095101 354106 774
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)0317 8150
Maskiner (TKR)17 55715 36617 829
Inventarier (TKR)132 768130 534117 384
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)042 04418 374
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)321 6570331 422
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)471 982505 759485 009
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)611 077607 113591 783
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)13 16812 3703 408
Summa varulager (TKR)13 16812 3703 408
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)529 079520 349533 918
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)1 029 372997 377873 654
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)202 190187 745189 454
Summa kortfristiga fordringar (TKR)1 760 6411 705 4711 597 026
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)006
Summa omsättningstillgångar (TKR)1 773 8091 717 8411 600 440
Summa tillgångar (TKR)2 384 8862 324 9542 192 223
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)2 0002 0002 000
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)400400400
Summa bundet eget kapital (TKR)2 4002 4002 400
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)71 88777 83383 479
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)315 000305 000155 000
Årets resultat (TKR)-12 753 000-5 946 000-5 645 000
Summa fritt eget kapital (TKR)-12 366 110-5 563 167-5 406 521
Summa eget kapital (TKR)376 534379 287235 234
Summa obeskattade reserver (TKR)136 123131 115131 115
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)480480480
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)480480480
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)174 817180 701159 121
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)363 268374 216329 425
Övriga kortfristiga skulder (TKR)1 333 6641 259 1551 336 848
Summa kortfristiga skulder (TKR)1 871 7491 814 0721 825 394
Summa eget kapital och skulder (TKR)2 384 8862 324 9542 192 223
Kreditupplysning för Securitas Sverige Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.