H Grimsbäcken Aktiebolag

H Grimsbäcken är ett aktiebolag i Stockholm som omsätter 0 TKR. Adress: Skeppargatan 47 v. Organisationsnummer: 556151-7722

Organisationsnummer

556151-7722

Adress

Skeppargatan 47 V114 58 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1971
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2019-04-302018-04-302017-04-30
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)000
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)14 85214 02215 110
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)14 85214 02215 110
Summa anläggningstillgångar (TKR)14 85214 02215 110
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)000
Summa kortfristiga fordringar (TKR)000
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)01 3700
Summa kassa och bank (TKR)1 562101381
Summa omsättningstillgångar (TKR)1 5621 471381
Summa tillgångar (TKR)16 41415 49315 491
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)500500500
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)100100100
Summa bundet eget kapital (TKR)600600600
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)12 32912 39810 619
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)3 4212 4313 949
Summa fritt eget kapital (TKR)15 75014 82914 568
Summa eget kapital (TKR)16 35015 42915 168
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)000
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)6464323
Summa kortfristiga skulder (TKR)6464323
Summa eget kapital och skulder (TKR)16 41415 49315 491
Kreditupplysning för H Grimsbäcken Aktiebolag

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.