Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Sällstorp Skog Aktiebolag

Sällstorp Skog är ett aktiebolag i Slättåkra som består av 1 anställd och omsätter 500 TKR. Adress: Slättåkra sällstorp 277. Organisationsnummer: 556336-6532

Organisationsnummer

556336-6532

Adress

Slättåkra Sällstorp 277313 93 SlättåkraFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1988
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)00922
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)05720
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)0572922
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)0572922
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)02115
Summa varulager (TKR)02115
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)0100201
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)51165114
Summa kortfristiga fordringar (TKR)51265315
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)290211372
Summa omsättningstillgångar (TKR)341497703
Summa tillgångar (TKR)3411 0681 624
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)100100100
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)202020
Summa bundet eget kapital (TKR)120120120
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)56169371
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)02500
Årets resultat (TKR)129-362 000-52 000
Summa fritt eget kapital (TKR)185-361 581-51 629
Summa eget kapital (TKR)305177439
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)0389622
Summa långfristiga skulder (TKR)0389622
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)0233233
Leverantörsskulder (TKR)12210125
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)2459205
Summa kortfristiga skulder (TKR)36502563
Summa eget kapital och skulder (TKR)3411 0681 624
Kreditupplysning för Sällstorp Skog Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU