CGI Sverige AB

CGI Sverige är ett aktiebolag i Stockholm som består av 3560 anställda och omsätter 5 323 653 TKR. Telefon: 011186335. Organisationsnummer: 556337-2191

Organisationsnummer

556337-2191

Telefon

  1. 011186335
  2. 011186380
  3. 011186397

Adress

164 98 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1988
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-09-302017-09-302016-09-30
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)69 85069 13851 222
Patent, licenser mm (TKR)24 60200
Goodwill (TKR)110 99000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)205 44269 13851 222
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)6 8647 5899 918
Maskiner (TKR)130 544106 689124 492
Inventarier (TKR)24 40223 83627 031
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)161 810138 114161 441
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)6 306 1796 306 1796 306 179
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)34 90942 42145 026
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)6 341 0886 348 6006 351 205
Summa anläggningstillgångar (TKR)6 708 3406 555 8526 563 868
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)820 189563 781596 374
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)103 281190 999121 254
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)371 651420 551398 109
Summa kortfristiga fordringar (TKR)1 295 1211 175 3311 115 737
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)000
Summa omsättningstillgångar (TKR)1 295 1211 175 3311 115 737
Summa tillgångar (TKR)8 003 4617 731 1837 679 605
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)601601601
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)38 54229 6230
Övrigt bundet eget kapital (TKR)525252
Summa bundet eget kapital (TKR)39 19530 276653
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)5 111 6505 857 6865 102 247
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)1 117 32348 493833 013
Summa fritt eget kapital (TKR)6 228 9735 906 1795 935 260
Summa eget kapital (TKR)6 268 1685 936 4555 935 913
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)173 099144 14696 710
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)316 900476 9000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)316 900476 9000
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)61 721119 528120 269
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)11 26773 602548 512
Övriga kortfristiga skulder (TKR)1 172 306980 552978 201
Summa kortfristiga skulder (TKR)1 245 2941 173 6821 646 982
Summa eget kapital och skulder (TKR)8 003 4617 731 1837 679 605
Kreditupplysning för CGI Sverige AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.