Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Allmänna Pensionsfondens Fastighetsaktiebolag

Allmänna Pensionsfondens Fastighetsaktiebolag är ett aktiebolag i Stockholm som omsätter 119 363 TKR. Telefon: 031151095. Adress: Box 30074. Organisationsnummer: 556355-6835

Organisationsnummer

556355-6835

Telefon

  1. 031151095

Adress

Box 30074104 25 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1989
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)560 865576 386-1
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)282388493
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)50 12911 73412 039
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)-1-1596 072
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)181818
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)181818
Summa anläggningstillgångar (TKR)611 294588 526596 090
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)334121
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)204 8290171 403
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)8 72910 06313 519
Summa kortfristiga fordringar (TKR)213 59110 104184 943
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)000
Summa omsättningstillgångar (TKR)213 59110 104184 943
Summa tillgångar (TKR)824 885598 630781 033
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)50 10050 10050 100
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)10 02010 02010 020
Summa bundet eget kapital (TKR)60 12060 12060 120
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)1 7494 668469
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)21 8104 0814 199
Summa fritt eget kapital (TKR)23 5598 7494 668
Summa eget kapital (TKR)83 67968 86964 788
Summa obeskattade reserver (TKR)8 99600
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)670 000360 000670 000
Övriga långfristiga skulder (TKR)14 93716 02514 867
Summa långfristiga skulder (TKR)684 937376 025684 867
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)414307556
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)0118 3510
Övriga kortfristiga skulder (TKR)46 85935 07830 822
Summa kortfristiga skulder (TKR)47 273153 73631 378
Summa eget kapital och skulder (TKR)824 885598 630781 033
Kreditupplysning för Allmänna Pensionsfondens Fastighetsaktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU