Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Träspaden AB, Uppsala

Träspaden i Uppsala är ett aktiebolag som omsätter 2 TKR. Namn: Träspaden AB. Ort: Uppsala. Org.nr: 5563777175.

Organisationsnummer

556377-7175

Adress

Box 116751 04 UppsalaFler på samma adress

Omsättning

2 TKR
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1989
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusLI31
2018-08-312017-08-312016-08-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)000
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)06666
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)06666
Summa anläggningstillgångar (TKR)06666
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)235618
Summa kortfristiga fordringar (TKR)235618
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)0228406
Summa omsättningstillgångar (TKR)235233424
Summa tillgångar (TKR)235299490
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)200200200
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)404040
Summa bundet eget kapital (TKR)240240240
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)4460535
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)-49 000-16 000-315 000
Summa fritt eget kapital (TKR)-48 956-15 940-314 465
Summa eget kapital (TKR)235284460
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)000
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)0911
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)0619
Summa kortfristiga skulder (TKR)01530
Summa eget kapital och skulder (TKR)235299490
Kreditupplysning för Träspaden AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

BESTÄLL NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

BESTÄLL NU