Ramsbury Invest AB

Ramsbury Invest är ett aktiebolag i Stockholm som består av 1 anställd och omsätter 0 TKR. Adress: Salenhuset /hk. Organisationsnummer: 556423-5769

Organisationsnummer

556423-5769

Adress

Salenhuset /Hk106 38 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1991
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-11-302017-11-302016-11-30
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)000
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)40 994 92026 409 99018 872 720
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)015 806 71015 277 230
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)25 175 76010 060 2408 704 401
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)66 170 68052 276 94042 854 360
Summa anläggningstillgångar (TKR)66 170 68052 276 94042 854 360
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)15 255217 871267 148
Summa kortfristiga fordringar (TKR)15 255217 871267 148
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)1 300 0004 585 0009 900 000
Summa kassa och bank (TKR)2 168 6182 847 346-1
Summa omsättningstillgångar (TKR)3 483 8737 650 21711 050 860
Summa tillgångar (TKR)69 654 56059 927 16053 905 210
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)24 35024 35024 350
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)4 8704 8704 870
Summa bundet eget kapital (TKR)29 22029 22029 220
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)48 164 11041 942 59046 279 040
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)10 150 00010 150 0000
Årets resultat (TKR)9 062 7546 507 8726 446 651
Summa fritt eget kapital (TKR)67 376 86058 600 46052 725 690
Summa eget kapital (TKR)67 406 08058 629 68052 754 910
Summa obeskattade reserver (TKR)2 016 2001 278 8481 133 448
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)475630
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)000
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)231 80418 56816 853
Summa kortfristiga skulder (TKR)231 80418 56816 853
Summa eget kapital och skulder (TKR)69 654 56059 927 16053 905 210
Kreditupplysning för Ramsbury Invest AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.