Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Advokatfirman Lindgren & von Hofsten Aktiebolag

Advokatfirman Lindgren & von Hofsten är ett aktiebolag i Mariestad som består av 3 anställda och omsätter 2 309 TKR. Telefon: 0500416520. Adress: Box 3. Organisationsnummer: 556428-7406

Organisationsnummer

556428-7406

Telefon

  1. 0500416520
  2. 0500416535
  3. 0500487731

Adress

Box 3542 21 MariestadFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1991
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)11937
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)373737
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)385674
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)385674
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)1 120512949
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)7 9358 05498
Summa kortfristiga fordringar (TKR)9 0558 5661 047
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)350777787
Summa omsättningstillgångar (TKR)9 4059 3431 834
Summa tillgångar (TKR)9 4449 3991 909
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)100100100
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)202020
Summa bundet eget kapital (TKR)120120120
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)760
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)016
Summa fritt eget kapital (TKR)776
Summa eget kapital (TKR)127127126
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)000
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)1058171
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)9 2129 1911 712
Summa kortfristiga skulder (TKR)9 3179 2721 783
Summa eget kapital och skulder (TKR)9 4449 3991 909
Kreditupplysning för Advokatfirman Lindgren & von Hofsten Aktiebolag

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU