Goodtime Watchstores Malmö AB

Goodtime Watchstores Malmö är ett aktiebolag i Malmö som består av 3 anställda och omsätter 6 952 TKR. Telefon: 040434580. Adress: Box 19065. Organisationsnummer: 556549-2658

Organisationsnummer

556549-2658

Telefon

  1. 040-43 45 80

Adress

BOX 19065200 73 MALMÖFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1997
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)274760
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)05162
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)2752222
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)2752222
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)2 5572 5432 207
Summa varulager (TKR)2 5572 5432 207
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)28011
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)307292252
Summa kortfristiga fordringar (TKR)335292263
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)414989566
Summa omsättningstillgångar (TKR)3 3063 8243 034
Summa tillgångar (TKR)3 3343 8763 256
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)100100100
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)000
Summa bundet eget kapital (TKR)100100100
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)645499412
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)14514687
Summa fritt eget kapital (TKR)790645499
Summa eget kapital (TKR)890745599
Summa obeskattade reserver (TKR)22215388
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)1 3652 0661 707
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)1 3652 0661 707
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)487487462
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)368425399
Summa kortfristiga skulder (TKR)855912861
Summa eget kapital och skulder (TKR)3 3343 8763 256
Kreditupplysning för Goodtime Watchstores Malmö AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.