Kungsgården Lantbruk AB

Organisationsnummer

556677-2462

Telefon

  1. 022712206

Adress

NORRA KUNGSLADUGÅRDEN 114736 93 KUNGSÖRFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2005
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-06-302017-06-302016-06-30
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)2 5362 6672 580
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)2 5362 6672 580
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)485416383
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)485416383
Summa anläggningstillgångar (TKR)3 0223 0832 963
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)1127189
Summa varulager (TKR)1127189
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)1 277155344
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)19326271
Summa kortfristiga fordringar (TKR)1 470417415
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)292011
Summa omsättningstillgångar (TKR)1 874488516
Summa tillgångar (TKR)4 8963 5713 479
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)100100100
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)000
Summa bundet eget kapital (TKR)100100100
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)453409751
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)4744459
Summa fritt eget kapital (TKR)927453810
Summa eget kapital (TKR)1 027553910
Summa obeskattade reserver (TKR)1 744762774
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)672961938
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)672961938
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)288352287
Leverantörsskulder (TKR)11596162
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)1 049847409
Summa kortfristiga skulder (TKR)1 4521 295858
Summa eget kapital och skulder (TKR)4 8963 5713 479
Kreditupplysning för Kungsgården Lantbruk AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.