Cantemo AB

Cantemo är ett aktiebolag i Stockholm som består av 15 anställda och omsätter 22 490 TKR. Telefon: 0812057776. Adress: Box 45001. Organisationsnummer: 556810-0779

Organisationsnummer

556810-0779

Telefon

  1. 0812057776
  2. 0812887777
  3. 0704414589

Adress

Box 45001104 30 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2010
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)000
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)615606606
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)615606606
Summa anläggningstillgångar (TKR)615606606
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)4 6631 4665 937
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)2 9181 3181 265
Summa kortfristiga fordringar (TKR)7 5812 7847 202
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)3 6466 2783 216
Summa omsättningstillgångar (TKR)11 2269 06210 418
Summa tillgångar (TKR)11 8419 66811 024
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)505050
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)000
Summa bundet eget kapital (TKR)505050
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)22330
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)1 5126941 333
Summa fritt eget kapital (TKR)1 5347271 333
Summa eget kapital (TKR)1 5847771 383
Summa obeskattade reserver (TKR)72900
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)000
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)1 215896101
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)02 1841 286
Övriga kortfristiga skulder (TKR)8 3135 8118 254
Summa kortfristiga skulder (TKR)9 5288 8919 641
Summa eget kapital och skulder (TKR)11 8419 66811 024
Kreditupplysning för Cantemo AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.