Familjen Atik AB

Familjen Atik är ett aktiebolag i Torsby som består av 2 anställda och omsätter 2 479 TKR. Adress: Gamla torget. Organisationsnummer: 556898-6128

Organisationsnummer

556898-6128

Adress

Gamla Torget685 30 TorsbyFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2012
MomsregistreradNej
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2017-12-312016-12-312015-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)516171
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)516171
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)1 7051 7651 825
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)11814683
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)1 8231 9111 908
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)1 8741 9711 979
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)19129
Summa varulager (TKR)19129
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)31321
Summa kortfristiga fordringar (TKR)31321
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)12375335
Summa omsättningstillgångar (TKR)14599365
Summa tillgångar (TKR)2 0192 0712 345
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)505050
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)000
Summa bundet eget kapital (TKR)505050
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)-144 000-7 0001
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)-295 000-137 000202
Summa fritt eget kapital (TKR)-439 000-144 000203
Summa eget kapital (TKR)-389 000-94 000253
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)1 6571 2551 475
Summa långfristiga skulder (TKR)1 6571 2551 475
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)377484209
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)374426408
Summa kortfristiga skulder (TKR)751910617
Summa eget kapital och skulder (TKR)2 0192 0712 345
Kreditupplysning för Familjen Atik AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.