Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

JKF Sweden AB

JKF Sweden är ett aktiebolag i Smålandsstenar som består av 66 anställda och omsätter 16 660 TKR. Adress: Grönegatan 18. Organisationsnummer: 556969-9308

Organisationsnummer

556969-9308

Adress

Grönegatan 18333 32 SmålandsstenarFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2014
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-06-302017-06-302016-06-30
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)1 2715300
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)1 2715300
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)1 2715300
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)11011048
Summa varulager (TKR)11011048
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)495252415
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)7771 643696
Summa kortfristiga fordringar (TKR)1 2721 8951 111
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)6251 014485
Summa omsättningstillgångar (TKR)2 0073 0191 644
Summa tillgångar (TKR)3 2773 5491 644
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)505050
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)000
Summa bundet eget kapital (TKR)505050
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)55450055
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)454445
Summa fritt eget kapital (TKR)558554500
Summa eget kapital (TKR)608604550
Summa obeskattade reserver (TKR)345290265
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)391460
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)391460
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)1128670
Leverantörsskulder (TKR)238154102
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)1 9351 488727
Summa kortfristiga skulder (TKR)2 2852 509829
Summa eget kapital och skulder (TKR)3 2773 5491 644
Kreditupplysning för JKF Sweden AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU