Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Food Invest Sweden AB

Food Invest Sweden är ett aktiebolag i Hisings backa som omsätter 1 457 TKR. Telefon: 031181800. Adress: Salsmästaregatan 32 b. Organisationsnummer: 559031-9801

Organisationsnummer

559031-9801

Telefon

  1. 031181800

Adress

Salsmästaregatan 32 B422 46 Hisings BackaFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattNej
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)6908780
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)6908780
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)0630
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)0630
Summa anläggningstillgångar (TKR)6909410
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)070
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)605330
Summa kortfristiga fordringar (TKR)605400
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)08210
Summa omsättningstillgångar (TKR)601 3610
Summa tillgångar (TKR)7502 3020
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)50500
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)000
Summa bundet eget kapital (TKR)50500
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)-31 000-519 0000
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)3803800
Årets resultat (TKR)-78 0004880
Summa fritt eget kapital (TKR)-108 620-518 1320
Summa eget kapital (TKR)3213990
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)04600
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)04600
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)221 2530
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)4071900
Summa kortfristiga skulder (TKR)4291 4430
Summa eget kapital och skulder (TKR)7502 3020
Kreditupplysning för Food Invest Sweden AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU