Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Orremåla skogstjänst AB

Orremåla skogstjänst är ett aktiebolag i Södra vi som består av 1 anställd och omsätter 2 467 TKR. Telefon: 0706818324. Adress: Orremåla 121. Organisationsnummer: 559067-7182

Organisationsnummer

559067-7182

Telefon

  1. 0706818324

Adress

Orremåla 121598 72 Södra VIFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-08-312017-08-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)00
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)00
Patent, licenser mm (TKR)00
Goodwill (TKR)00
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)00
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)00
Maskiner (TKR)00
Inventarier (TKR)577377
Maskiner och inventarier (TKR)00
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)00
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)00
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)577377
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)00
Lån till delägare & närstående (TKR)00
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa anläggningstillgångar (TKR)577377
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)00
Övrigt varulager (TKR)1327
Summa varulager (TKR)1327
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)90
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)00
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)127205
Summa kortfristiga fordringar (TKR)136205
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)00
Summa kassa och bank (TKR)00
Summa omsättningstillgångar (TKR)150232
Summa tillgångar (TKR)727609
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)5050
Överkursfond (TKR)00
Uppskrivningsfond (TKR)00
Övrigt bundet eget kapital (TKR)00
Summa bundet eget kapital (TKR)5050
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)-14 0000
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)00
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)00
Årets resultat (TKR)15-15 000
Summa fritt eget kapital (TKR)-13 985-15 000
Summa eget kapital (TKR)5135
Summa obeskattade reserver (TKR)300
Minoritetsintressen (TKR)00
Summa avsättningar (TKR)00
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)00
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)540414
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)00
Övriga långfristiga skulder (TKR)00
Summa långfristiga skulder (TKR)540414
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)00
Leverantörsskulder (TKR)77124
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)00
Övriga kortfristiga skulder (TKR)2936
Summa kortfristiga skulder (TKR)106160
Summa eget kapital och skulder (TKR)727609
Kreditupplysning för Orremåla skogstjänst AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU