Erik Ersberg Goaltending AB

Organisationsnummer

559118-1044

Adress

ÖSTRA SJÖSTIGEN 2725 91 VÄSTERÅSFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2017
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareNej
StatusBolaget är aktivt
2018-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)0
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)0
Patent, licenser mm (TKR)0
Goodwill (TKR)0
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)0
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)0
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)0
Maskiner (TKR)0
Inventarier (TKR)0
Maskiner och inventarier (TKR)0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)0
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)0
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)0
Lån till delägare & närstående (TKR)0
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)0
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)0
Summa anläggningstillgångar (TKR)0
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)0
Övrigt varulager (TKR)0
Summa varulager (TKR)0
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)5
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)0
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)0
Summa kortfristiga fordringar (TKR)5
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)0
Summa kassa och bank (TKR)108
Summa omsättningstillgångar (TKR)113
Summa tillgångar (TKR)113
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)50
Överkursfond (TKR)0
Uppskrivningsfond (TKR)0
Övrigt bundet eget kapital (TKR)0
Summa bundet eget kapital (TKR)50
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)0
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)0
Årets resultat (TKR)50
Summa fritt eget kapital (TKR)50
Summa eget kapital (TKR)100
Summa obeskattade reserver (TKR)0
Minoritetsintressen (TKR)0
Summa avsättningar (TKR)0
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)0
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)0
Övriga långfristiga skulder (TKR)0
Summa långfristiga skulder (TKR)0
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)0
Leverantörsskulder (TKR)0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)0
Övriga kortfristiga skulder (TKR)14
Summa kortfristiga skulder (TKR)14
Summa eget kapital och skulder (TKR)113
Kreditupplysning för Erik Ersberg Goaltending AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.