Lernia Bemanning AB

Lernia Bemanning är ett aktiebolag i Stockholm som består av 4723 anställda och omsätter 2 647 416 TKR. Telefon: 0771462500. Adress: Box 1181. Organisationsnummer: 556472-7013

Organisationsnummer

556472-7013

Telefon

  1. 0771462500

Adress

Box 1181111 91 StockholmFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår1993
MomsregistreradNej
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)000
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)000
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)000
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)000
Summa varulager (TKR)000
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)785 237763 507700 229
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)1 4758013 554
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)20 50222 03017 247
Summa kortfristiga fordringar (TKR)807 214786 338721 030
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)68363 3478 387
Summa omsättningstillgångar (TKR)807 897849 685729 417
Summa tillgångar (TKR)807 897849 685729 417
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)4 0004 0004 000
Överkursfond (TKR)988988988
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)000
Summa bundet eget kapital (TKR)4 9884 9884 988
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)131 43585 171100 764
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)91 390126 26484 407
Summa fritt eget kapital (TKR)222 825211 435185 171
Summa eget kapital (TKR)227 813216 423190 159
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)2 86600
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)000
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)9 4547 4804 999
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)78 888121 414107 727
Övriga kortfristiga skulder (TKR)488 876504 368426 532
Summa kortfristiga skulder (TKR)577 218633 262539 258
Summa eget kapital och skulder (TKR)807 897849 685729 417
Kreditupplysning för Lernia Bemanning AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.