Villkor - Terms of conditions

1. Allmänt

1.1 Med kreditupplysning avses uppgift, omdöme eller råd som lämnas till ledning för bedömning av annans kreditvärdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiska hänseenden. Personupplysning är en speciell typ av kreditupplysning, för vilken gäller särskillda skyddsregler. Med personupplysning avses kreditupplysning om enskild person, förutsatt att vederbörande varken är näringsidkare eller har så väsentligt inflytande i viss näringsverksamhet att uppgift om hans egna förhållanden behövs för att belysa verksamhetens ekonomiska ställning. Kreditupplysning som inte utgör Personupplysning kallas Företagsupplysning.

1.2 Genom att den registrerade, i fortsättningen benämnd Kunden, godkänner att han tagit del av och accepterar nedan intagna villkor berättigas Kunden hos Upplysning.se beställa Personupplysning och Företagsupplysning, i fortsättningen benämnd Tjänsten.

2. Lagregler och föreskrifter

2.1 Upplysningsverksamhet av det slag som Kunden genom detta avtal berättigas utnyttja är reglerad i personupplysningslagen, PUL, (SFS 1998:204). Närmare föreskrifter för tillämpning av personupplysningslagen meddelas av Datainspektionen (www.datainspektionen.se) . Även kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och dess bestämmelser måste beaktas.

2.2 Ny kreditupplysningslag från och med den 1 januari 2011. Den nya lagen innebär att alla personer och innehavare av Enskilda firmor får veta om att en upplysning tagits om dem. Lagändringen innebär i korthet att det vi kallar för upplysningskopia (även kallad omfrågekopia eller kopia till omfrågad) alltid kommer att genereras när någon tar en kreditupplysning på en privatperson eller innehavare av en Enskild firma. En upplysningskopia är en kopia på den kreditinformation som lämnats om personen eller innehavaren. För utlämnande av personupplysning (upplysning på en privatperson) krävs att Kunden har ett legitimt behov. Med legitimt behov avses t ex att frågeställaren ska ingå ett kreditavtal med den upplysningen berör eller att frågeställaren i övrigt har anledning att göra en ekonomisk riskbedömning beträffande den omfrågade. En hyresvärd kan ha ett legitimt behov av en kreditupplysning om den som ska hyra en bostad. Kunden åtar sig att säkerställa att det finns legitimt behov innan upplysning beställs. Kunden åtar också att på vår begäran redogöra för av vilken anledning personupplysning beställts.

2.3 Det åligger Kunden att hålla sig informerad om ovan nämnda lagar och föreskrifter.

3. Begränsning av Upplysning.ses ansvar

3.1 Det material som Kunden får ta del av vid kreditupplysning är sammanställt av Bisnode Kredit AB. Då Upplysning.se endast är återförsäljare av informationen så ansvarar vi inte för felaktigheter i köpta upplysningar. För rättelse vänligen maila till [email protected] Upplysning.se påtar sig på grund härav ej något ansvar för uppkommen skada, av vad slag det må vara, eller för det ekonomiska resultatet av kreditupplysningen. Upplysning.se svarar ej heller för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout och bojkott eller annan liknande händelse. Vad nu sagts om strejk, blockad, lockout och bojkott gäller även omdet är Upplysning.se som vidtar eller är föremål för sådan åtgärd. Om Upplysning.se kommer på obestånd eller försätts i konkurs så kan kunden inte göra anspråk på fordran för den återstående delen av den inbetalda avgiften eller paketen.

4. Avgift mm

4.1 Avtalad avgift skall erläggas inom tio (10) dagar från fakturadag.

4.2 Administrationsavgift om 25 SEK utgår per faktura.

4.3 Vid försenad betalning uttages dröjsmålsränta på fakturabeloppet med 12%. Vid betalningspåminnelse uttages den påminnelseavgift som vid tillfället gäller, f n 50 SEK.

5. Uppsägning och återbetalning

5.1 Om kunden ej iakttar villkoren, kommer på obestånd eller försätts i konkurs, äger Upplysning.se rätt att med omedelbar verkan uppsäga avtalet, utan rätt för kunden att återfå någon del av det som betalats. Detsamma skall gälla om kunden under sammanhängande period av 12 månader ej utnyttjat tjänsten.

5.2 Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen till Berlock Information AB, Box 1008, 745 27 Enköping. Vid uppsägning av avtalet äger kunden ej rätt att få någon del återbetald.

5.3 Inbetalda medel återbetalas ej.

6. Personuppgifter

6.1 När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, address, telefonnummer och personnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagandet gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via telefon eller e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta i så fall vår kundservice.

7. Personuppgiftsbehandling

7.1 Kund uppger i samband med registrering personuppgifter som Upplysning.se behandlar i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera Tjänsten och kundens användning härav. Kunden godkänner den behandling av personuppgifter som framgår av Upplysning.ses personuppgiftsbehandling som utgör en integrerad del av dessa Villkor.

7.2 Upplysning.se värnar om att skydda sina kunders integritet. Här beskrivs hur data samlas in och används på Tjänsten. Genom att registrera sig som kund i Tjänsten godkänns de principer för insamling och användning av information som beskrivs nedan.

8. Insamling av personuppgifter

8.1 I samband med registrering på www.upplysning.se uppger den som registrerar sig frivilligt vissa personuppgifter för att kunna använda Tjänsten. De personuppgifter som Upplysning.se samlar in vid registrering omfattar namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer. För att kunna använda tjänsten måste Upplysning.se verifiera kundens e-postadress och mobilnummer. Upplysning.se har rätt att kontrollera samtliga av kunden lämnade uppgifter. Viss information kan samlas in i samband med användandet av Tjänsten. Det kan vara namnet på Internet-leverantören och den IP-adress och domän Medlemmen ansluter sig ifrån, uppgifter om operativsystem och webbläsare samt datum och klockslag för inloggning och aktivitet på Tjänsten.

9. Användande av personuppgifter

9.1 De personuppgifter som samlas in används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera Tjänsten och Kundens användning därav. Uppgifterna används även för att förhindra missbruk av Tjänsten. Upplysning.se använder personuppgifterna för debiteringsändamål. Upplysning.se förbehåller sig också rätten att använda personuppgifterna vid utskick av viktig information, såsom exempelvis avgifts- och villkorsförändringar samt förutsatt kundens godkännande ett nyhetsbrev.

10. Utlämnande av personuppgifter

10.1 Upplysning.se äger rätt att överlåta personuppgifter om kunder till Upplysning.ses samarbetspartners i syfte att dessa skall kunna tillhandahålla betalningslösningar.

10.2 Upplysning.se kan även komma att lämna ut personuppgifter för att fullgöra lagstadgad skyldighet, myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

10.3 Upplysning.se lämnar inte ut personuppgifter av annan anledning än vad som framgår av dessa Villkor.

11. Ta del av personuppgifter

11.1 Kund har möjlighet att granska och ändra lämnade personuppgifter. Detta sker efter inloggning på Tjänsten under Mina uppgifter. Samtliga av kunden uppgivna personuppgifter sparas av Upplysning.se.

12. Skydd av personuppgifter

12.1 Upplysning.se värnar om att skydda lagrade personuppgifter. För detta ändamål används olika tekniska lösningar och säkerhetsmetoder till skydd mot otillbörlig åtkomst och användning. Upplysning.se lagrar personuppgifter på servrar i skyddade lokaler med begränsad åtkomst.

13. Avregistrering

13.1 Kund som vill avregistrera sig och inte längre önskar använda Tjänsten skall via e-post ([email protected]) meddela Upplysning.se därom. För att avregistrering skall kunna ske måste Kund då kunna identifiera sig med namn samt inloggningsuppgifter.

14. Tvist och tillämplig lag

14.1 Svensk rätt skall gälla för dessa Villkor, såsom den tillämpas på avtal som slutits i Sverige mellan svenska parter. Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av dessa Villkor samt därur härflytande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Bli medlem

Att bli medlem samt att söka är kostnadsfritt. Det är bara om/när du köper en kreditupplysning det kostar. För att köpa en upplysning måste du först ladda på pengar så det är ingen risk att du råkar köpa av misstag. Som medlem får du mer information, t.ex. visas personnummer och gatuadress på privatpersoner.

Välj en medlemstyp

För dig som vill använda Upplysning som privatperson

För dig som i din näringslivsverksamhet (i sitt företag) behöver söka och/eller köpa kreditupplysningar