Dahl - Klingenberg AB

Dahl - Klingenberg är ett aktiebolag i Glemmingebro som består av 2 anställda och omsätter 451 TKR. Telefon: 0761735564. Adress: Glemmingevägen 14. Organisationsnummer: 556869-0340

Organisationsnummer

556869-0340

Telefon

  1. 0761735564

Adress

Glemmingevägen 14271 74 GlemmingebroFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2011
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-09-302017-09-302016-09-30
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)137
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)137
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)137
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)375860
Summa varulager (TKR)375860
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)01616
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)43126
Summa kortfristiga fordringar (TKR)431742
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)131155
Summa omsättningstillgångar (TKR)9286156
Summa tillgångar (TKR)9389163
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)505050
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)000
Summa bundet eget kapital (TKR)505050
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)-206 000-127 00026
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)84-79 000-153 000
Summa fritt eget kapital (TKR)-205 916-206 000-152 974
Summa eget kapital (TKR)-72 000-156 000-77 000
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)111229200
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)000
Summa långfristiga skulder (TKR)111229200
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)541640
Summa kortfristiga skulder (TKR)541640
Summa eget kapital och skulder (TKR)9389163
Kreditupplysning för Dahl - Klingenberg AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.