Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Emrika AB

Emrika är ett aktiebolag i Kopparberg som omsätter 902 TKR. Adress: Mossgruvan 507. Organisationsnummer: 556908-1333

Organisationsnummer

556908-1333

Adress

Mossgruvan 507714 91 KopparbergFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2012
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-08-312017-08-312016-08-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)000
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)822828835
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)1341621
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)010
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)956845856
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)956845856
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)1564135
Summa varulager (TKR)1564135
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)264114
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)0816
Summa kortfristiga fordringar (TKR)264930
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)5110
Summa omsättningstillgångar (TKR)1879175
Summa tillgångar (TKR)1 144936930
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)505050
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)590589589
Övrigt bundet eget kapital (TKR)000
Summa bundet eget kapital (TKR)640639639
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)7-45 000-108 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)855264
Summa fritt eget kapital (TKR)92-44 948-107 936
Summa eget kapital (TKR)732646595
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)18000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)2360100
Summa långfristiga skulder (TKR)20360100
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)154949
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)194181186
Summa kortfristiga skulder (TKR)209230235
Summa eget kapital och skulder (TKR)1 144936930
Kreditupplysning för Emrika AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU