Vi har uppdaterat våra kreditupplysningar. Läs mer

Glimåkras spelhörna AB

Glimåkras spelhörna är ett aktiebolag i Sibbhult som består av 2 anställda och omsätter 2 665 TKR. Telefon: 0735127800. Adress: Stengatan 15. Organisationsnummer: 559005-2485

Organisationsnummer

559005-2485

Telefon

  1. 0735127800

Adress

Stengatan 15289 71 SibbhultFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)284868
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)284868
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)284868
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)284868
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)666
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)666
Summa anläggningstillgångar (TKR)63103143
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)217272185
Summa varulager (TKR)217272185
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)9180
Summa kortfristiga fordringar (TKR)9180
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)320197141
Summa omsättningstillgångar (TKR)547487326
Summa tillgångar (TKR)610590469
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)505050
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)000
Summa bundet eget kapital (TKR)505050
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)9928-13 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)1707190
Summa fritt eget kapital (TKR)26999-12 910
Summa eget kapital (TKR)319149127
Summa obeskattade reserver (TKR)01012
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)00132
Summa långfristiga skulder (TKR)00132
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)4416270
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)247269128
Summa kortfristiga skulder (TKR)291431198
Summa eget kapital och skulder (TKR)610590469
Kreditupplysning för Glimåkras spelhörna AB

Kreditupplysning

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår kreditupplysning på företag ger ett tydligt kreditbetyg och en överskådlig bild på företagets anmärkningar, skuldsaldo, nyckeltal, befattningshavare och firmatecknare.

Visa demorapport

KÖP NU

Anmärkningskontroll

Vid köp av denna upplysning skickas INTE kopia till omfrågad.

Vår anmärkningskontroll på företag visar om företaget har betalningsanmärkningar samt det aktuella skuldsaldot hos Kronofogden.

Visa demorapport

KÖP NU