Fiskeshopen Mörrum AB

Organisationsnummer

559045-1133

Telefon

  1. 0454-507 10
  2. 073-699 52 38
  3. 073-087 57 32

Adress

KVARNVÄGEN 1 LAXENS HUS
C/O STEFAN ENEVOLDSEN
375 30 MÖRRUMFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2015
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-12-312017-12-312016-12-31
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)000
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)000
Patent, licenser mm (TKR)000
Goodwill (TKR)177267357
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)177267357
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)000
Maskiner (TKR)000
Inventarier (TKR)132538
Maskiner och inventarier (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)000
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)132538
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)000
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)000
Lån till delägare & närstående (TKR)000
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)000
Summa anläggningstillgångar (TKR)190292395
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)000
Övrigt varulager (TKR)3 6593 7343 402
Summa varulager (TKR)3 6593 7343 402
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)345946
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)000
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)95750
Summa kortfristiga fordringar (TKR)12913446
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)000
Summa kassa och bank (TKR)423285
Summa omsättningstillgångar (TKR)3 8303 8713 732
Summa tillgångar (TKR)4 0204 1634 127
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)505050
Överkursfond (TKR)000
Uppskrivningsfond (TKR)000
Övrigt bundet eget kapital (TKR)000
Summa bundet eget kapital (TKR)505050
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)1951550
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)000
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)000
Årets resultat (TKR)1840155
Summa fritt eget kapital (TKR)213195155
Summa eget kapital (TKR)263245205
Summa obeskattade reserver (TKR)000
Minoritetsintressen (TKR)000
Summa avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)000
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)01430
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)000
Övriga långfristiga skulder (TKR)2 9683 1853 500
Summa långfristiga skulder (TKR)2 9683 3283 500
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)000
Leverantörsskulder (TKR)521274163
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)000
Övriga kortfristiga skulder (TKR)268315259
Summa kortfristiga skulder (TKR)789589422
Summa eget kapital och skulder (TKR)4 0204 1634 127
Kreditupplysning för Fiskeshopen Mörrum AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.