Skaraborgs Tandvård AB

Skaraborgs Tandvård är ett aktiebolag i Hjo som består av 3 anställda och omsätter 4 845 TKR. Telefon: 050313555. Adress: Sveavägen 22 a. Organisationsnummer: 559068-0616

Organisationsnummer

559068-0616

Telefon

  1. 050313555

Adress

SVEAVÄGEN 22 A544 50 HJOFler på samma adress
BolagsformAktiebolag
Registreringsår2016
MomsregistreradJa
F-SkattJa
Reg. som arbetsgivareJa
StatusBolaget är aktivt
2018-06-302017-06-30
Tecknat ej inbetalt eget kapital (TKR)00
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter (TKR)00
Patent, licenser mm (TKR)00
Goodwill (TKR)00
Övriga immateriella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa immateriella anläggningstillgångar (TKR)00
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark (TKR)00
Maskiner (TKR)00
Inventarier (TKR)579752
Maskiner och inventarier (TKR)00
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara (TKR)00
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara (TKR)00
Summa materiella anläggningstillgångar (TKR)579752
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncern- och intresseföretag (TKR)00
Fordringar på koncern- och intresseföretag (TKR)00
Lån till delägare & närstående (TKR)00
Övriga finansiella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa finansiella anläggningstillgångar (TKR)00
Summa anläggningstillgångar (TKR)579752
Omsättningstillgångar
Varulager
Pågående arbeten för annans räkning (TKR)00
Övrigt varulager (TKR)00
Summa varulager (TKR)00
Kortfristiga fodringar
Kundfordringar (TKR)16715
Fordringar hos koncern- och intresseföretag (TKR)00
Övriga kortfristiga fordringar (TKR)6811
Summa kortfristiga fordringar (TKR)23526
Kassa och bank
Summa kortfristiga placeringar (TKR)00
Summa kassa och bank (TKR)1 9251 206
Summa omsättningstillgångar (TKR)2 1601 231
Summa tillgångar (TKR)2 7381 984
Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital (TKR)5050
Överkursfond (TKR)00
Uppskrivningsfond (TKR)00
Övrigt bundet eget kapital (TKR)00
Summa bundet eget kapital (TKR)5050
Fritt eget kapital
Balanserat resultat (TKR)7350
Erhållna/lämnade koncernbidrag (TKR)00
Erhållna/lämnade aktieägartillskott (TKR)00
Årets resultat (TKR)497885
Summa fritt eget kapital (TKR)1 232885
Summa eget kapital (TKR)1 282935
Summa obeskattade reserver (TKR)2300
Minoritetsintressen (TKR)00
Summa avsättningar (TKR)00
Långfristiga skulder
Obligationslån (TKR)00
Skulder till kreditinstitut, långa (TKR)401519
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa (TKR)00
Övriga långfristiga skulder (TKR)010
Summa långfristiga skulder (TKR)401529
Kostfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut, korta (TKR)00
Leverantörsskulder (TKR)29136
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta (TKR)00
Övriga kortfristiga skulder (TKR)797384
Summa kortfristiga skulder (TKR)826520
Summa eget kapital och skulder (TKR)2 7381 984
Kreditupplysning för Skaraborgs Tandvård AB

Kreditupplysning MAXI

Maxi innehåller samma som medium men även bl.a: Utmätning, Omsättning, Årets resultat, resultat efter finansnetto, obeskattade reserver, Aktiekapital, Eget kapital, Bokslutsperiod, Koncern.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MEDIUM

Medium innehåller bl.a: Rating, Limit, Antal anmärkningar, Antal ansökningar, Summa skuldsaldo.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.
KÖP NU

Kreditupplysning MINI


Mini visar om företaget har anmärkningar JA/NEJ samt när sista anmärkningen reggades.

  • Vid köp av denna upplysning skickas ej kopia till omfrågad.